Kaasomandi lõpetamine

Kaasomand on sageli lõppematute probleemide ja kaasomanike omavaheliste vaidluste allikas. Kaasomanike arusaam ühise asja mõistlikust kasutusest ja majandamisest võib olla kardinaalselt erinev. Samuti esineb pahatahtlikke kaasomanikke, kelle eesmärgiks ei ole mitte ühise omandi mõistlik majandamine, vaid soov saada ise ainuomanikuks. Kaasomanike omavahelised vaidlused on tihti väiklased, pahatahtlikud ja aastatepikkused. Enamasti ei olegi neid võimalik lahendada teisiti kui läbi kaasomandi lõpetamise. Kaasomandit saab lõpetada kas poolte kokkuleppel või läbi kohtumenetluse. Kui kaasomandi esemeks on kinnisasi, peab kaasomandi lõpetamise kokkulepe olema sõlmitud notariaalselt. Praktikas selli

Koduse testamendi vaidlustamine

Pärimisseaduse kohaselt on pärandajal (testaatoril) võimalik teha testament nii notariaalses kui koduses vormis. Notariaalsed testamendid on olemuslikult kindlamad, need ei aegu ning nende puhul on oluliselt keerulisem väita, et testaator tegi selle teo- või otsusevõimetuna. Samas on kodused testamendid mitte ainuüksi lubatud vaid ka tavalised. Koduse testamendi puhul on aga alati oluliselt suurem kahtlus selle kehtivuses. Esimene võimalus koduse testamendi vaidlustamiseks on vorminõuete järgmine. Koduse testamendi saab teha kahel moel: omakäelisena või tunnistajate juuresolekul. Omakäelise testamendi keskne eeldus on see, et testaator on selle täies ulatuses ise oma käega kirja pannud. Sell

Viivise vähendamine

Rahalise kohustusega täitmise korral tuleb võlgnikul maksta selle eest viivist ehk viivitusintressi. Sageli lepivad pooled viivisemäära kokku lepingus. Kui nad seda ei tee, rakendub seadusjärgne viivisemäär, mis on hetkel (09.08.2019. a) 8 % tasumata summast aastas. Tihti lepitakse lepingutes kokku ebamõistlikes viivisemäärades, nt 1 või 2 % tasumata summast aastas. Selline kokkulepe võib, kuid ei tarvitse olla tühine. Kui kõrge viivisemäära kokkulepe on seaduslik ja kehtiv, võib võlgnik siiski kohustusest osaliselt vabaneda esitades viivise vähendamise taotluse. Viivise vähendamine viiakse läbi samade reeglite järgi nagu ka ebamõistlikult suure leppetrahvi vähendamine. Viivise (kuid ka lep

Vastulause: ministeerium võiks solvangute asemel proovida dialoogi

Äripäev avaldas vandeadvokaat Tambet Laasiku poolt MTÜ Balti Sotsiaalteenuste Kvaliteedi Liit ja MTÜ Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda esindajana Sotsiaalministeeriumile esitatud vastulause seoses peatsete seadusemuudatustega, mis mõjutavad üldhooldusteenuse kättesaadavust. Äripäev kirjutas 26. juulil, kuidas järgmisest aastast jõustuvad sotsiaalhoolekande seaduse muudatused toovad üldhooldekodude juhtide hinnangul kaasa hinnatõusu, väikeste hooldekodude sulgemise ning teenuse kättesaadavuse vähenemise. Sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse esitas veel samal päeval enda vastulause (Delfi Ärileht 26.07), mille kohaselt hirmutavad hooldekodujuhid inimesi küüniliselt sotsiaalkatast

Lepingu ülesütlemine ja lepingust taganemine

Lepingu ülesütlemine ja lepingust taganemine on õigusmõisted, mida kasutatakse tavakeeles sageli sünonüümidena lepingu lõpetamise kohta. Tegelikult on need erinevad õigusinstituudid, millel on erinev sisu, kohaldamisala ja tagajärjed. Selleks, et enda õigusi edukalt kaitsta, on oluline teadvustada, milline lepingu lõpetamise viis on asjakohane ning kas ja kuidas aitab see kaasa soovitud eesmärgi saavutamisele. Lepingu ülesütlemine on spetsiifiline õiguskaitsevahend, mis rakendub vaid kestvuslepingutele. Kestvuslepingud on lepingud, mis on reeglina pikaajalised ning on suunatud püsiva kohustuse või korduvate kohustuste täitmisele. Kestvuslepingud on näiteks üürileping, rendileping, ülalpidami

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon