top of page
Büroo logo

Maksuvõla ajatamine


1. Mida teha maksuvõla korral?


Juhul, kui teil tekib raskusi maksude tasumisel, siis saate juba enne suuremate võlgnevuste tekkimist pöörduda maksuhalduri poole taotlusega maksuvõla ajatamiseks ehk maksegraafikujärgseks tasumiseks. Riiklike maksude, maksete ja sotsiaalkindlustusmaksete võla kontroll on riigihangetes jätkuvalt kohustuslik (vt riigihangete seadus § 95 lg 1 p 4). Seega tasub juba aegsasti võlg tasuda või esitada maksude ajatamise taotlus.


Maksuhalduril on õigus ajatada maksumaksja taotluse alusel maksumaksja maksuvõla tasumine (MKS § 111 lg 1). Maksuvõlg on MKS § 32 tähenduses maksukohustuslase poolt tähtpäevaks tasumata jäetud maksusumma, tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress ning tollivõlast tulenev tähtpäevaks tasumata maksusumma ja sellelt arvestatud intress. Ajatamise taotluse saab esitada, kui taotlejal ei ole eelnevalt ühtegi ajatamise taotlust menetluses ja taotlejal on maksuvõlg või tulevased maksukohustused, mida saab ajatada. Maksuvõla tasumise ajatamine ei vabasta maksukohustuslast jooksvate maksukohustuste täitmisest.


Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas saab kasutaja ajatamise taotluse esitada juhul, kui ühtegi eelnevat taotlust ei ole samal ajal menetlemisel ja kasutajal on maksuvõlg või tulevased maksukohustused, mida saab ajatada. Otsuse tegemisel on maksuhalduril õigus maksukohustuslase esitatud maksuvõla tasumise ajakava muuta. Maksuhaldur arvestab taotluse rahuldamise otsust tehes maksukohustuslase varalist seisundit, majandusnäitajaid, varasemat maksuseadustest tulenevate kohustuste täitmist, maksuvõla ajatamise otstarbekust ja tagatise nõudmise korral esitatud tagatise usaldusväärsust ning MKS § 112 lg 4 nimetatud asjaolusid.


Lihtsustatud menetluses on võimalik maksuvõlgnevusi ajatada automaatselt, kui maksevõlgnevus ei ole suurem kui 20 000 eurot. Sellisel juhul peab ka arvestama, et maksegraafiku pikkuseks on 12 kuud ja eelnevalt peavad kõik kohustuslikud maksudeklaratsioonid olema esitatud. Kui taotluses esitatud andmed vastavad süsteemis olevatele tingimustele, tehakse otsus ja sellega kaasnev intressinõue genereeritakse andmetöötlussüsteemis automaatselt, millele koostatakse ka tasumisgraafik.


Arvestada tasub ka sellega, et kui taotlus ei vasta lihtsustatud menetluse tingimustele, siis vaatab taotluse läbi ametnik, kes teeb otsuse vähemalt 20 päeva jooksul taotluse esitamisest. Otsuse tegemisel võetakse arvesse järgmist:

· kas maksudeklaratsioonid on esitatud õigeaegselt

· kui pikaajaline on olnud maksuvõlg

· taotleja varaline seisund ja majandusnäitajad

· ajakava ja uute maksukohustuste täitmise võimalikkus

· tagatise nõudmisel tagatise usaldusväärsust ja piisavust


Maksu- ja Tolliametil on õigust jätta ajatamise taotlus rahuldamata, kui ajatamise vajadus ei ole piisavalt põhjendatud, väljastatud on maksuvõla tasumise korraldus 48 tunni jooksul, puudub maksedistsipliin, puudub määratud ajaks piisab ja usaldusväärne tagatis või asjaolusid arvestades ei ole ajatamine otstarbekas. Maksuhaldur võib aga ei pruugi nõuda tagatist (MKS § 112 lg 3).


2. Ajatatud maksukohustustelt intressi arvutamine


Ajatamisel tuleb üldiselt tasuda intressi võlasummalt. Kuni 31. detsembrini 2021. a kehtib varasema intressimäära 0,06% asemel 0,03%. Intressilt omakorda intressi ei arvestata. Ajatamisel võib taotleda graafikus sisalduvalt võlalt arvestatava intressi vähendamist 50% võrra nii edasiulatuvalt kui tagasiulatuvalt alates graafiku kinnitamise hetkest. Vastav soov tuleb märkida taotlusele. Lihtsustatud menetluse puhul kehtib graafikus sisalduvate nõuete pealt arvestatavale intressile edasiulatuvalt alates graafiku kinnitamise hetkest automaatselt soodustus 50%.


Tasub tähele panna, et Maksu- ja Tolliamet võimaldab kuni 31. detsembrini 2021. a ajatamise otsuse kinnitamisest alatest taotleda intressimäära soodustust kuni 100%. Tavapärasest suurema intressimäära soodustuse andmise eesmärk on eelkõige toetada isikuid, kelle makseraskused on tekkinud eriolukorra tõttu. Täpsemalt rakendub soodustus isikutele, kellel enne 01. märtsi 2020. a puudus maksuvõlg või võlg oli korrektselt ajatatud ilma mahajäämuseta. Kõik taotlused, mis vastavad lihtsustatud korras ajatamise tingimustele, saavad samuti automaatselt intressimäära soodustuse 100%.


Tasub ka esile tuua mõned erisused, mida maksevõla tasumisel silmas pidada. Ajatamisel ei ole võimalik rakendada maksepuhkust ja kui maksegraafiku osamakse kuupäev langeb nädalavahetusele, tuleb selle osamakse tasuda sellele eelneval tööpäeval. Lisaks on võimalik ajatatud maksuvõlg tasuda ka ennetähtaegselt. Juba määratud maksekohustuse tasumise ajakava on täitmiseks kohustuslik. Vastasel juhul on maksuhalduril õigus ajatamise otsus ja intressimäära vähendamine kehtetuks tunnistada.


3. Maksuvõla kustutamine


Maksu- ja Tolliametil on õigus maksumaksja põhjendatud taotlusel kustutada maksuvõlg kui selle sissenõudmine oleks lootusetu maksukohustuslasest mitteolenevatel asjaoludel (ka vääramatu jõu tõttu). Tegemist on vägagi erandlike olukordadega, kus riik on valmis maha kandma maksumaksja maksuvõla. Käesoleva artikli kirjutamise ajal võivad sellises erandlikus olukorras olla ettevõtted, mis sõltuvad peamiselt nii välis- kui siseturismist. Ainuüksi põhjendades seda COVID-19 levimisega ja sellest tulenevate valitsuse kehtestatud piirangutega ei ole piisav. Taotleja peab selgitama, kuidas see mõjutab konkreetselt tema äritegevust. Samuti on vaja lahti seletada, millist abi või positiivseid majanduslikke ja sotsiaalseid mõjusid tooks maksuvõla kustutamine kaasa.


4. Maksuhalduri otsuste vaidlustamine


Taotlejal on õigus vaidlustada maksuvõla ajatamisest keeldumise otsus või ajakava kehtetuks tunnistamise otsus vaide- või kohtumenetluses 30 päeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest arvates. Halduskohtule kaebuse esitamisel on maksumaksjal võimalik taotleda vaidlustatud haldusakti täitmise peatamist ja maksuvõla sundtäitmise keeldu esialgse õiguskaitse korras.

Comments


Viimased postitused

Märksõnad

Arhiiv

bottom of page