top of page
Büroo logo

Riigihankelepingu muutmine


Riigihankes pakkumuse sisu ja suuruse üle mõeldes tasub tähelepanu pöörata võimalustele muuta sõlmitud hankelepingut või raamlepingut tulevikus, mh hinnakokkuleppe osas. Need, kellel on juba sõlmitud hankelepingu täitmisel tekkinud kitsaskohad, ei pea alati kaaluma lepingu lõpetamist ja võiksid üle vaadata lepingu muutmise võimalused.


Hanke alusdokumentatsiooni muutmine


Hanke alusdokumentatsioonis on alati hankelepingu või raamlepingu projekt, milles on tavaliselt lisatud lepingu muutmise võimalused. Tingimuste lugemisel tasub tähelepanu pöörata sõnastusele – kas see on sõnastatud kategooriliselt ja hankijale kohustust seadval viisil („hankija nõustub hinna tõstmisega“, „hankija tõstab hinda“) või sisaldab hankija kaalutlusõigust („hankija võib tõsta hinda“). Viimane erineb esimesest selle poolest, et hankijal ei ole kohustust hinda tõsta kui ta seda ei soovi ja teda ei saa selleks sundida. Alati on võimalik teha hankijale riigihangete keskkonnas ettepanek hankedokumentide muutmiseks - sätestada lepingu projektis selgemad, konkreetsemad tingimused lepingu muutmiseks. Ettepaneku esitamisel tuleb järgida riigihangete seaduse (RHS) §-s 189 toodud tähtaegadest.


Seaduses etteantud muutmise alused


Kui hankelepingus või raamlepingus lepingu muutmise tingimused puuduvad, saab juhinduda riigihangete seadusest ja võlaõigusseadusest. 01.09.2017. a jõustunud riigihangete seaduses toodud hankelepingute muutmise võimalused rakenduvad ka enne seaduse jõustumist sõlmitud lepingutele.


RHS § 123 lg 1 sätestab, et hankijal on õigus sõlmitud hankelepingut muuta uut riigihanget korraldamata, kui:


 1. hankelepingu üldist olemust, näiteks hankelepingu eset, ei muudeta ja muudatuse väärtus ei ületa RHS § 14 lg-tes 3 või 4 sätestatud piirmäära ning muudatuste väärtus kokku ei ületa 10% asjade või teenuste või 15% ehitustööde hankelepingu algsest maksumusest või 10% protsenti kontsessioonilepingu algsest maksumuses.

Kõnealune tingimus võimaldab näiteks IT hooldus- ja tugiteenuse ostmiseks sõlmitud hankelepingus sätestatud hinda suurendada 10 % algsest maksumusest eeldusel, et lepingu eset ei muudeta. Või näiteks muuta ehitustööde hankelepingu hinda 15%, kui lepingu eset ei muudeta. Algse maksumuse all mõeldakse summat ilma käibemaksuta. Kui hankeleping sisaldab indekseerimistingimust, lähtutakse nii käesoleva punkti kui ka punktides 3 ja 4 nimetatud maksumuse arvutamisel hankelepingu indekseerimisjärgsest maksumusest.

 1. muudatuse väärtusest sõltumata ei muudeta hankelepingu üldist olemust ja muudatuse ulatus, sisu ja kohaldamistingimused, näiteks hinna läbivaatamise kohta, olid riigihanke alusdokumentides selgelt, täpselt ja ühemõtteliselt ette nähtud. Siia kuulub näiteks lepingus ettenähtud tähtaja muutmine, kui sellega ei kaasne muutusi lepingu rahalises väärtuses. Riigihangete seaduse eelnõu seletuskirjas on välja toodud, et näiteks võib selline muudatus olla ka kokku lepitud hankelepingus, mis sõlmitakse ühikuhindade alusel ning hanke­lepingu lõplik maksumus oleneb tellitavate ühikute arvust. Sellisel juhul on sisuliselt tegemist hanke­lepingu enda tingimuste täitmisega, kusjuures tingimuste täitmine võib nö varieeruda vasta­valt hankija vajadustele. Muudatuse olulisuse üle aitab otsustada RHS § 123 lg 2.

 2. samalt pakkujalt ostetakse täiendavaid asju, teenuseid või ehitustöid, mille järele on hankijal tekkinud vajadus ja mida riigihanke alusdokumendid ei sisaldanud, juhul kui pakkuja vahetamine põhjustaks hankijale olulist ebamugavust või märkimisväärseid lisakulusid ega oleks majanduslikel või tehnilistel põhjustel võimalik tulenevalt asjade, teenuste või rajatiste asendatavuse või koostoimimise vajadusest, kusjuures ühegi muudatuse väärtus ei ületa 50 % hankelepingu algsest maksumusest;

 3. muudatuse põhjustavad hoolsale hankijale ettenägematud asjaolud, kusjuures hankelepingu üldist olemust ei muudeta ja ühegi muudatuse väärtus ei ületa 50 % hankelepingu algsest maksumusest. Kõnealuse sätte näitena võib tuua 2020. a kevadel väljakuulutatud eriolukorrast tingitud asjaolud, mis ei olnud kellelegi ettenähtavad. Kui lepingu olemust ei muudetud ja muudatuse väärtus ei ületanud 50% algsest maksumusest, oli paljudel võimalik selle klausli all hankelepingut muuta. 2020. a märtsis ilmus ka riigihangete juhis „Hankelepingute muutmine ja vääramatu jõud.”

 4. pakkuja asendatakse uue riigihanke alusdokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimusi täitva pakkujaga, kui sellist muudatustingimust sisaldasid riigihanke alusdokumendid;

 5. pakkuja asendatakse osaliselt või täielikult uue riigihanke alusdokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimusi täitva pakkujaga ettevõtja restruktureerimise, sealhulgas ülevõtmise, ühinemise, võõrandamise või maksejõuetuse tõttu, eeldusel et pakkuja asendamisega ei kaasne hankelepingu muid olulisi muudatusi;

 6. muudatuse väärtusest sõltumata ei ole muudatus oluline.


Oluline muudatus


Hankelepingu muutmisel on keskne olulise muudatuse mõiste, mille avab RHS § 123 lg 2 läbi näidisloetelu. Näidisloetelu ei ole suletud ja see, kas muudatus on oluline, sõltub lõppastmes lepingust ja muudatuse kogumõjust. Muudatus loetakse oluliseks, kui sellega muudetakse hankelepingu üldist olemust märkimisväärselt, eeskätt juhtudel, kui:


 1. muudatusega lisatakse tingimus, mis laiendanuks võimalike riigihankes osalejate või vastavaks tunnistamisele kuuluvate pakkumuste hulka, kui riigihanke alusdokumendid oleks sellist tingimust sisaldanud;

 2. muudatus tingib hankelepingust tuleneva lepinguliste kohustuste vahekorra muutumise pakkuja kasuks hankelepingus sätestamata viisil;

 3. muudatus laiendab oluliselt hankelepinguga määratud hankelepingu eseme ulatust;

 4. pakkuja asendatakse uue pakkujaga muul kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 või 6 nimetatud juhul.


Kokkuvõte


Kehtiv riigihangete seadus annab hankijale küllaltki avarad võimalused hankelepingu muutmiseks. Kui hankelepingu muutmise võimalusi ei ole lepingus nimetatud või piisavalt selgelt määratletud, annab RHS § 123 pakkujatele vähemalt võimaluse alustada hankijaga läbirääkimisi lepingu muutmiseks. Samas on pakkuja jaoks kindlasti oluline, et hankelepingu muutmise alused oleksid juba varakult lepingus piisavalt määratletud ega jääks sõltuma üksnes hankija tahtest - oleksid sõnastatud kategooriliselt ja hankijale kohustust seadval viisil.

Comments


Viimased postitused

Märksõnad

Arhiiv

bottom of page