top of page
Büroo logo

Võlausaldaja nõuete esitamine pankrotimenetluses


Kõik loodavad, et seda ei juhtu, kuid sellegipoolest võib ette tulla olukordi, kus juriidilise või füüsilise isiku suhtes kuulutatakse välja pankrot. Kui olla sellise isikuga lepingulises suhtes, on hea teada, kuidas edasi toimida. Pärast pankroti väljakuulutamist saab oma nõude võlgniku vastu esitada vaid pankrotiseaduses ette nähtud korras. On oluline teada, kuidas sellises olukorras võlausaldajana oma nõue esitada, et see saaks pankrotivara arvel võimalikult suures osas rahuldatud.


Nõudeavalduse esitamine


Võlausaldaja peab oma nõudest pankrotihaldurile teatama hiljemalt kahe kuu jooksul alates pankrotiteate ilmumisest Ametlikes Teadaannetes. Seejuures on oluline teada, et teatada tuleb kõigist tekkinud nõuetest, sõltumata nõude tekkimise alusest või nõude täitmise tähtpäevast. Näiteks saab esitada nõude, mille täitmise tähtpäev ei ole veel saabunud. Samuti saab esitada nõude, mis tuleneb tingimuslikust tehingust.


Riigikohus on leidnud tsiviilasjas nr 2-18-9203, et võlausaldaja peab oma lepingupartneri pankroti korral arvestama sellega, et pankrotihaldur võib loobuda lepingu täitmisest. Selline õigus on pankrotihalduril pankrotiseaduse kohaselt olemas. Küll aga on Riigikohus selgitanud, et see ei muuda nõudest teatamise kohustust ega nõude esitamise tähtaega. Seega tuleb läbi mõelda kõik võlgniku ja võlausaldaja vahelised lepingulised suhted ning neist tulenevad nõuded ja esitada kõik nõuded hiljemalt kahe kuu jooksul alates pankrotiteate ilmumisest. Siinkohal tuleb ka meelde tuletada, et pankroti väljakuulutamisega loetakse kõigi nõuete täitmise tähtpäev saabunuks.


Nõudeavaldusele esitatavad nõuded


Nõudeavaldus tuleb esitada pankrotihaldurile kirjalikult ning avaldusele tuleb lisada ka tõendid. Samuti peab nõudeavaldus olema allkirjastatud. Nõudeavalduses tuleb märkida:

● nõude sisu,

● nõude alus,

● nõude suurus,

● kas nõue on tagatud pandiga (nt hüpoteegiga).


Nõudeavalduse esitamine hilinenult


Nõude esitamise tähtaega on võimalik kohtul ennistada, kuid seda vaid juhul, kui nõude õigeaegne esitamine pole olnud võimalik mõjuval põhjusel. Sellisel juhul otsustab kohus, kas nõude esitamise tähtaeg ennistatakse. Kindlasti ei saa aga sellele lootma jääda. Seega tasub igal juhul esitada nõue õigeaegselt, kuna kui tähtaega ei ennistata, kuulub hilinenult esitatud nõue selle tunnustamise korral rahuldamisele alles pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. See on võlausaldaja jaoks aga kindlasti ebasoodne olukord, kuivõrd hilinenud nõuete rahuldamiseks tavaliselt pankrotivara ei jätku..


Eelnevalt viidatud lahendis asus Riigikohus seisukohale, et kui pankrotihaldur loobub võlgniku kohustuse täitmisest, siis ei näe seadus ette erikorda võlausaldaja nõude esitamiseks ning võlausaldajal tuleks nõue esitada siiski üldises korras ehk kahe kuu jooksul pankrotiteate ilmumisest. Sellises olukorras ei ole nõude esitamise tähtaja ennistamine Riigikohtu hinnangul põhjendatud, kuna kõik nõuded tuleb esitada üldise tähtaja jooksul.


Mis saab pärast nõudeavalduse esitamist?


Nõuete kaitsmine on alates 1. veebruarist 2021. a mõnevõrra muutunud. Nõuete kaitsmine toimub kirjalikult. Kui nõuete esitamise tähtaeg on möödunud, koostab pankrotihaldur ühe kuu jooksul esialgse võlausaldajate nimekirja, mis esitatakse võlausaldajatele tutvumiseks ning võlausaldajatele määratakse tähtaeg üksteise nõuetele vastuväidete esitamiseks. Iga võlausaldaja võib vaidlustada teise võlausaldaja nõude. Ka haldur peab kontrollima esitatud nõuete põhjendatust ja nõuet tagavate pandiõiguste olemasolu. Kui haldur leiab, et selleks esineb alus, siis saab ka haldur esitada nõudele või pandiõigusele vastuväite. Veelgi enam, halduril on ka kohustus vaielda põhjendamatutele nõuetele vastu.


Pärast vastuväidete esitamise tähtaja möödumist saab võlausaldaja, kelle nõude suhtes on esitatud vastuväiteid, esitada oma seisukohad. Seejärel vormistab haldur lõpliku võlausaldajate nimekirja ja esitab selle kohtule kinnitamiseks. Kohus lahendab vastuväited, seisukohad, taotlused ja avaldused ning määrab nõuete suurused, rahuldamisjärgud ja jaotised. Seega lahendab vastuväited lõppastmes mitte haldur vaid kohus.


Oluline meelde jätta


Kokkuvõtlikult võib öelda, et pankrotimenetluses võlausaldajate nõuete esitamisel tuleb olla tähelepanelik, et mitte lasta mööda nõude esitamiseks ettenähtud tähtaega, kuivõrd vastasel juhul võib juhtuda, et võlausaldaja iseenesest põhjendatud nõude rahuldamiseks vara enam ei jätku. Samuti on oluline läbi vaadata kõik võlgniku ja võlausaldaja vahelised lepingud. Seejuures tuleb meeles pidada, et pankroti väljakuulutamisega muutuvad kõik nõuete täitmise tähtpäevad saabunuks ning esitama peaks kõik nõuded, olenemata sellest, mis alusel need tekkinud on või tekkida võivad. Nõude õigeaegselt esitamata jätmisel on võlausaldajale ebasoodsad tagajärjed, kuna hilinenult esitatud nõue täidetakse pärast õigeaegselt esitatud nõuete rahuldamist.


댓글


Viimased postitused

Märksõnad

Arhiiv

bottom of page