top of page
Büroo logo

FIE maksud


Füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIE on ettevõtlusvorm, milles ettevõtlusega tegelev eraisik on end äriregistris arvele võtnud. FIE-ks olemine võib olla ainsaks sissetulekuallikaks ja nn töökohaks. Paljud väike-ettevõtjad on esmalt alustanud FIE-na, ning äri edenedes hiljem registreerinud end osaühinguks. Tegemist on ettevõtlusvormiga, mida kasutakse aina vähem, kuid millel on siiski omad eelised võrreldes osaühinguga. Seega tasub ettevõtluse alustamisel esmalt kaaluda, kas sinu ettevõtlusvormiks sobib FIE.


FIE võib olla iga füüsiline isik, sh ka alaealine vähemalt 15-aastane isik, kellele vanem on andnud nõusoleku või kohus on laiendanud teovõimet tegeleda majandustegevusega. FIE ja temale kuuluv ettevõte kui majandusüksus, läbi mille ta tegutseb, ei ole juriidiline isik. FIE majandusaasta on alati kalendriaasta. FIE võib pidada omal valikul kassapõhist või tekkepõhist raamatupidamist. Lisaks tasuks ka FIE registreerida äriregistris, mis annab FIE-le õiguse teha ettevõtlustulust mahaarvamisi. Äriregistrisse kantud FIE peab koostama äriregistris registreerimise kuupäeva seisuga ettevõtte bilansi, milles kajastatakse ettevõtte tegevuseks määratud ettevõtja vara. Tasub teada, et tegevusala kajastamine äriregistris ei anna teile automaatselt õigust sellega tegelda, kui eriseadus esitab lisanõudeid (näiteks ühistranspordiseadus nõuab ühistranspordi- või taksoveoluba jne). Kuid olles end vormistanud FIE-ks, tasub kindlasti kursis olla ka sellega kaasnevate kohustustega, eelkõige maksukohustustega.


FIE maksukohustuseks on peamiselt sotsiaalmaks ja tulumaks. Täpsemalt nende kohustuste kandmisest ja arvestamisest alljärgnevalt.


1. Sotsiaalmaks


FIE maksab sotsiaalmaks oma ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud tulumaksuseaduses lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised, arvestades sotsiaalmaksuseaduses kehtestatud alam- ja ülempiiri. Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaks arvatakse ettevõtlustulust maha tekkepõhiselt, jagades ettevõtluse tulu pärast kulude mahaarvamist 1,33-ga. Nagu eelnevalt öeldud, FIE maksustamise periood on kalendriaasta, seega maksustatav tulu selgitatakse välja tuludeklaratsiooni alusel üks kord aastas, mis tuleb maksu- ja tolliametile (MTA) esitada koos füüsilise isiku tuludeklaratsiooniga hiljemalt maksustamisperioodile järgneva aasta 30. aprilliks. Aasta lõpliku sotsiaalmaksukohustuse arvutab MTA vormil E näidatud andmete alusel.


Tuludeklaratsiooni vormile on 2019. a alatest lisatud vormile E uus tabel 4, kuhu FIE märgib oma aasta jooksul haiguslehel oldud perioodid vastavalt haiguslehele. Haiguslehel oldud perioodid võetakse aasta lõpliku sotsiaalmaksu kohustuse arvutamisel arvesse. Kui sotsiaalmaksu on vaja juurde maksta, siis MTA väljastab vähemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtaega teate. Sotsiaalmaksu peab FIE tasuma MTA pangakontole hiljemalt 1. oktoobriks.


Aasta vältel on FIE kohustatud maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid. Sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise korda reguleerib sotsiaalmaksuseaduse § 9 lg-d 3-51. Avansiliste maksete arvestus käib kvartalite kohta. Sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise arvestuse kvartalid 2021. aastal on 15. märts, 15. juuni, 15. september ja 15. detsember. Kui avansiliste maksete tegemise kohustuste vabastamiste tingimused on täidetud üksnes teatud perioodi jooksul kvartalis, tuleb rakendada päeva põhist proportsiooni. Arvestada tuleb ka sellega, et igas kvartalis on erinev päevade arv (nt I kv on kokku 90 päeva, II kv on 91 päeva). Kui avansiliste maksete tegemise kohustusest vabastamise tingimused on täidetud mitte kogu kvartali jooksul, vaid üksnes teatud perioodil kvartalis, siis rakendatakse proportsiooni. Kui maksukohustus on kvartalist lühema perioodi jooksul sotsiaalmaksuseaduse § 9 lg 5 ja 51 mõttes, arvestatakse sotsiaalmaksu kvartaalseid avansilisi makseid proportsionaalselt. Kui FIE alustab või lõpetab ettevõtluse kvartali jooksul, maksab ta avansilisi makseid nende päevade eest, millal ta on FIE-na registreeritud.


Tasub ka tähele panna, et FIE ei pea sotsiaalmaksu avansilisi makseid tasuma, kui ta on riikliku pensioni saaja, osalise või puuduva töövõimega isik, õppur ravikindlustuse seaduse § 5 lg 4 tähenduses või alustab/lõpetab tegevuse kvartali jooksul või tema eest maksab sotsiaalmaksu tööandja või riik. FIE on vabastatud sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise kohustusest ning tuludeklaratsiooni alusel sotsiaalmaksu aastasest miinimumkohustusest, kui ta on kogu kvartali jooksul olnud riikliku pensioni saaja või osalise või puuduva töövõimega isik või ravikindlustatud ravikindlustuse seaduse § 5 lg 4 p 5 alusel. Need isikud on siiski kohustatud maksma sotsiaalmaksu kord aastas füüsilise isiku tuludeklaratsioonis deklareeritud tegelikult ettevõtluskasumilt (33%-lise maksumääraga). Samuti on ka alla 19- aastased FIE-d vabastatud sotsiaalmaksu avansiliste maksete kohustusest olenemata õppuri staatusest. Lisaks on äriregistris registreeritud FIE-l (v.a notar ja kohtutäitur) võimalik tasuda oma abikaasa eest, kes osaleb FIE tegevuses, sotsiaalmaksu, tagades sellega abikaasale sotsiaalkindlustuskaitse.


2021. aasta sotsiaalmaksu kuumäär on 584 eurot, millelt arvutatud ühe kvartali sotsiaalmaksu kohustus on 578,16 eurot (584 × 3 × 33%). Maksukohustus tasutakse sendi täpsusega.


Näide: maksukohustus tekkis 70 päeva eest ja antud kvartalis on 91 päeva – maksukohustus arvutatakse nii: 578,16 / 91 × 70 = 444,74 eurot.


Analoogselt tööandja sotsiaalmaksuga võetakse arvesse ka 2021. aastal isiku ettevõtluskontolt sotsiaalmaksu katteks laekunud summasid juhul, kui FIE-l on olemas selline konto.


2. Tulumaks


FIE maksab tulumaksu oma ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud seadusega lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised. Ettevõtlustulu iseloomustab seotus iseseisva majandustegevusega. Ettevõtlustulust lubatud mahaarvamisi saab teha ainult FIE-na äriregistris registreeritud füüsiline isik. Tulumaksuga maksustatakse ka ettevõtluse peatamise ajal või pärast ettevõtlusega tegelemise lõpetamist ettevõtlusest laekunud ettevõtlustulu. Tulumaksuga maksustamise periood on kalendriaasta. Tulud maksustatakse tulu saamise maksustamisperioodil kehtinud maksumääraga.


Nimelt, kui FIE isik saab tulusid, mis ei ole seotud tema majandustegevusega, siis ei loeta neid ettevõtlustuluks. Oluline on ära näidata, mille eest füüsiline isik tulu saab. Lihtsuse mõttes toome näitena välja tulud, mida ei loeta ettevõtlustuluks. Nendeks tuluallikates on näiteks palgatulu (kui isik töötab teise tööandja juures), füüsilisele isikule kuuluvate väärpaberite võõrandamisest saadav tulu, ettevõtlusega seotud ja seaduse alusel saadud mitterahalised toetused, laen või kui füüsiline isik omab ettevõtluskontot näiteks investeerimiseks, mis ei ole seotud samal või sarnasel tegevusalal tegutseva FIE-ga. FIE on kohustatud tuludeklaratsiooni esitama ka juhul, kui maksustamisperioodi ettevõtlustulu jäi alla maksuvaba tulu, ettevõtlusest tulu ei saadud või majandustegevus puudus. Tulumaksu avansilisi makseid peab tasuma FIE, kes sai eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlustulu (tulumaksuseaduse § 47 lg 1). Tulumaksu avansiliste maksete suurus arvestatakse eelmise tegevusaasta maksustatava ettevõtlustulu alusel.


Samuti on ka siinkohal erisused, millal FIE ei pea tulumaksu avansilisi makseid tasuma. MTA-l on õigus vähendada tulumaksu avansilisi makseid või vabastada FIE nende tasumisest, kui tema prognoositav ettevõtlustulu on eelmise maksustamisperioodi tulust oluliselt väiksem ning kui FIE esitab selle kohta põhjendatud taotluse. Taotlusel on vajalik märkida ettevõtlustulu vähenemise konkreetsed põhjused ning lisada arvandmed prognoositava ettevõtlustulu kohta. Taotlus tuleks esitada enne avansilise makse tasumise tähtaja saabumist. Taotluse esitamisel tuleb arvestada sellega, et maksuhaldur teeb otsuse avansiliste maksete vähendamise või nendest vabastamise kohta ainult eelseisvate tähtaegade osas, seega ei tehta otsust nende tähtaegade osas, mis on juba saabunud või möödas.


Ettevõtlusega tegelemisel tuleb eraldada isiklikus tarbimises olev vara ettevõtluses kasutatavast varast. Kui FIE võõrandab ettevõtluses kasutatud vara, mille soetusmaksumuse on ta eelnevalt, kas osaliselt või täielikult kuludesse kandnud, loetakse selle vara müügihind (või vara vahetuse teel saadud muu vara turuhind) ettevõtlustuluks ning maksustatakse. Registreeritud FIE-l (ka notaril ja kohtutäituril) on lubatud oma ettevõtlustulust maha arvata kõik tema poolt maksustamisperioodil tehtud dokumentaalselt tõendatud ettevõtlusega seotud kulud. Kui isik ei ole FIE-na registreeritud, siis ei ole tal ka õigust ettevõtlustulust mahaarvamisi teha. Kui tehtud kulu on ettevõtlusega seotud vaid osaliselt, siis võib seda ettevõtlustulust maha arvata vaid ettevõtlusega seotud ulatuses. Enne FIE-na registreerimist tehtud kulud on samuti lubatud ettevõtlustulust maha arvata, kui need on seotud ettevõtja registreerimisega või ettevõtluse alustamiseks vajalike tegevuslubade ja registreeringute saamisega.


Äriregistris registreeritud FIE-l on õigus avada Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi residendist krediidiasutuses või mitteresidendist krediidiasutuse lepinguriigis registreeritud filiaalis üks erikonto, millele ta võib kanda ainult ettevõtlusest saadud tulud ja seoses ettevõtlusega saadud toetused ning hüvitised. Erikontot on võimalik kasutada raha kogumiseks suuremate investeeringute tarbeks, ilma et kontol olevat summat maksustamisperioodi lõpus, millal tulu laekus, maksustataks. Erikonto kasv maksustamisperioodil arvatakse maha sama perioodi ettevõtlustulust ja kahanemine liidetakse ettevõtlustulule. Erikontol oleva summa kahanemist ei lisata maksustamisperioodi ettevõtlustulule, kui erikonto antakse ettevõtluse jätkamise eesmärgil üle teisele isikule tulumaksuseaduse § 37 lõikes 7 nimetatud juhul. Erikontol hoitud raha eest saadud intressid loetakse ettevõtlustuluks ja maksustatakse tulumaksuga sellel maksustamisperioodil, millal intressi saadi, kui pank ei ole intresse välja makstes intressidelt tulumaksu kinni pidanud. Ettevõtluse lõpetamisel liidetakse erikontol olev eelnevalt maksustatava ettevõtlustulu vähendamiseks kasutatud summa lõpetamise perioodi ettevõtluse maksustatavale tulule (v.a intressid).


Füüsilise isiku maksuvaba tulu määr sõltub 2021. aasta maksustamisperioodi tulust, kuid see ei ole rohkem kui 6000 eurot aastas, Kui füüsilise isiku aastane tulu on suurem kui 14 400 eurot, arvutatakse maksuvaba tulu summa valemi järgi: 6000 – 6000 / 10 800 × (tulu summa – 14 400).

Näiteks. FIE soetas 178 euro eest akutrelli. Teades, et ta kasutab seda ka isiklikul otstarbel, määras ta ettevõtluses kasutatavaks osakaaluks 75% ja kandis soetusmaksumusest 75% (133,50 eurot) ettevõtluskuludesse. Akutrelli müües sai ta selle eest 150 eurot. Ettevõtlustulule peab ta lisama 75% saadud müügitulust (samas proportsioonis, mis soetamisel kasutati) ehk 133,50 eurot (133,50 × 75 ÷ 100).


FIE, kes tegeleb põllumajandusliku tootmisega ja saab tulu omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste realiseerimisest, võib saadud maksustamisperioodi tulust peale dokumentaalselt tõendatud kulude mahaarvamist veel täiendavalt ilma kuludokumentideta maha arvata alates 2021. aastast kuni 5000 eurot (TuMS § 32 lg 4). Tulumaksuseaduse kohaselt ei loeta töötlemiseks põllumajandussaaduste puhastamist, sorteerimist, tükeldamist, kuivatamist, jahutamist ega pakendamist (TuMS § 32 lg 5). Sama kulude mahaarvamine kehtib ka FIE-le, kes võib talle kuuluvalt kinnisasjalt raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest peale dokumentaalselt tõendatud kulude mahaarvamist ilma kuludokumentideta veel täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot (TuMS § 32 lg 4'1).


3. Käibemaks


FIE maksab käibemaksu juhul, kui ta on MTA-s käibemaksukohustuslasena registreeritud (omab käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit). Käibemaksukohustuslasena registreerimise päevast alates peab FIE täitma käibemaksukohustuslase kohustusi, sealhulgas: tasuma käibemaksu, esitama vajalikud dokumendid ja täitma KMD. Kui FIE maksustatav käive ületab kalendriaasta algusest arvates 40 000 eurot, on ta kohustatud kolme tööpäeva jooksul alates nimetatud suuruses käibe tekkimise päevast esitama MTA avalduse enda käibemaksukohustuslasena registreerimiseks. Käibemaksu tasumise kohustus võib aga tekkida ka FIE-l, kes käibemaksukohustuslasena registreeritud ei ole, kuid kes soetab teisest Euroopa Liidu liikmesriigist uue transpordivahendi või aktsiisikauba (v.a siis, kui aktsiisikaup soetatakse isiklikuks otstarbeks). Vabatahtlikult registreerimise tingimuseks on asjaolu, et FIE tegeleb või hakkab tegelema ettevõtlusega, mille tulemusena on tekkinud või tekib maksustatav käive. FIE-ks tasub end käibemaksukohustuslasena registreerida enne 40 000 euro suuruse käibe saamist. Sellisel juhul ei teki probleeme käibemaksukohustustuste täitmisel, mis tekib kohe alates 40 000 euro suuruse käibe ületamise päevast.


4. Kogumispensioni makse


Kui FIE on liitunud II pensionisambaga, peab ta maksma enda eest kohustusliku kogumispensioni makset, mille määr on 2%. Seda tasutakse üks kord aastas ja makse summa arvutab välja MTA FIE ettevõtlustulu deklaratsioonil deklareeritud eelmise tegevusaasta maksustatava tulu alusel. FIE on kohustatud maksuteatel märgitud tasumisele kuuluva summa kandma MTA pangakontole hiljemalt 1. oktoobriks. FIE enda eest tasutud kohustusliku kogumispensioni makset ei ole lubatud ettevõtlustulust maha arvata, vaid see märgitakse töötuskindlustusmaksete ja kohustusliku kogumispensioni maksete alla.


5. Töötuskindlustusmakse


FIE on vabastatud enda eest töötuskindlustusmaksete tasumisest. Kui FIE on aga tööandja, siis peab ta töötajale tehtud väljamaksetelt maksma töötuskindlustusmakset, mis on FIE ettevõtlusega seotud kulu.


6. FIE pakendiaktsiis


FIE on pakendiaktsiisimaksjaks ja pakendiettevõtjaks, kui ta majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa. Pakendiaktsiisiga maksustamisele kuulub pakendiettevõtja poolt Eestis turule lastud kauba pakend: nii kauba müügipakend, rühmapakend kui ka veopakend. Kauba pakend maksustatakse aktsiisiga juhul, kui pakendatud kaup müüakse, vahetatakse, võõrandatakse tasuta või võetakse Eestis omatarbeks kasutusse. Pakendiaktsiisiga ei maksustata Eestist teise liikmesriiki toimetatud ja eksporditud kauba pakendit. Eestis pakendatud kauba pakendilt maksab aktsiisi isik, kes laseb pakendatud kauba Eestis esmakordselt turule ning teeb selle levitamise või kasutamise jaoks kättesaadavaks. Pakendiseadusega on leevendatud pakendiettevõtjatele, kelle turule lastava kauba pakendi kogused on väiksed, esitatavaid nõudeid ning sama põhimõte on sätestatud ka pakendiaktsiisi seaduses. Pakendiaktsiisi seaduse § 8 lõike 2 punkti 5 kohaselt on aktsiisist vabastatud Eestis turule lastud kauba, teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud kauba plastist pakend massiga alla 25 kilogrammi kvartalis ja kauba muust materjalist pakend massiga alla 50 kilogrammi kvartalis.
Commentaires


Viimased postitused

Märksõnad

Arhiiv

bottom of page