• LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

06.04.2020

Koroonaviiruse leviku tõttu kehtestatud eriolukord on kahtlemata mõjutanud paljude igapäevaelu ja toimimist. Seetõttu on üha rohkem päevakorras üürilepingute ümberkujundamine või ülesütlemine. Käesolevaga anname lühikese ülevaate, mida pidada silmas üürilepingutega seo...

26.03.2020

Koroonaviirusest tingitud eriolukorra tõttu võib nii mõnegi lepingulise kohustuse täitmine osutuda äraütlemata keeruliseks ülesandeks, mistõttu on hetkel aktuaalne lepingute muutmine ja ümberkorraldamine. Üldise reeglina on lepingud täitmiseks kohustuslikud ja neid saa...

23.03.2020

Eriolukorrast tingitud meetmete tagajärjel on mitmed ettevõtted pidanud enda uksed sulgema. Sellistes olukordades kerkib päevakorda üha rohkem küsimusi töölepingute ning nende täitmise ja muutmise kohta. Situatsioonis, kus ettevõte ei saa eriolukorra tõttu tegutseda, o...

18.03.2020

Koroonaviiruse puhang ning seetõttu riigis kehtestatud eriolukord on pannud keerulisse olukorda mitmed ettevõtted, mistõttu on raskendatud paljude lepinguliste kohustuste täitmine. See tõstatab omakorda küsimuse, kas viiruspuhangut saab käsitleda vääramatu jõu ehk forc...

25.02.2020

Äriseadustik näeb osaühingu vähemusosanikele võimaluse nõuda juhatuse liikme tagasikutsumist kohtu kaudu olukorras, kus osanikud ei saa võtta vastu juhatuse liikme tagasikutsumise otsust selleks vajaliku häälteenamuse puudumise tõttu. Sellises olukorras saavad kohtusse...

20.02.2020

Konkurentsipiirangu kokkulepe tähendab töötajale keeldu töötada tööandja konkurentide juures ja ka tööandjaga samal majandus- või kutsetegevuse alal. Sellise piirangu seadmise eesmärgiks on kaitsta tööandja majanduslikke huve, eelkõige aga ettevõttesiseseid saladusi ja...

14.02.2020

Võlaõigusseaduse kohaselt on üheks hüvitatava kahju liigiks saamata jäänud tulu. Saamata jäänud tuluks loetakse võlaõigusseaduse § 128 lg 4 kohaselt kasu, mida isik oleks vastavalt asjaoludele tõenäoliselt saanud, kui kahju hüvitamise aluseks olev asjaolu ei oleks esin...

07.02.2020

Viimase aasta vältel on Riigikohus teinud mitu olulist lahendit kaasomandi lõpetamise asjades. Vaatame neist peamisi pisut lähemalt.

10. aprilli 2019. a otsuses tsiviilasjas nr 2-17-9749 selgitas Riigikohus, et „Kui kohtule esitatakse kaasomandi lõpetamise hagi, peab ko...

31.01.2020

Kahju hüvitamise nõuded kujutavad endast äärmiselt mitmetahulist erinevate õiguslike konstruktsioonide maailma. Erinevaid norme, mille alusel on võimalik kahjunõudeid esitada, sisaldub kõigis õigusharudes ning nii üld- kui eriseadustes. Kõige üldisemalt öeldes võib kah...

22.01.2020

Teiselt isikult võib kohustuse täitmist nõuda seaduses sätestatud tähtaja jooksul. See ei tähenda siiski, et puudub võimalus esitada nõudeid ka pärast tähtaega kohustuse täitmiseks. Sellisel juhul on kohustatud isikul tulenevalt tsiviilseadustiku üldosa seadusest lihts...